Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

 

   Realizowane programy 2021/22:

Menu główne

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś,
w którym co roku bierze udział 60% przedszkoli z całej Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 3,5 miliony dzieci.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji. Każde przedszkole, które bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi lekcyjnemu będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Czyste Powietrze Wokół Nas

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

1.Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

3.Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5.Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 1. 1.Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”, Wyd. Mac, M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej.

 2. 2.Program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw” Wyd. WSiP, Ewa Janus.

Programy dodatkowe:

 1. 3.Program edukacyjny o tematyce ekologicznej„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

 2. 4.Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej„Czyste powietrze wokół nas”, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 3. 5.Program „Przedszkolak na start”, eduSensus.

 4. 6.Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”,  EduSense spółka z.o.o, Anna Świć.

Przedszkolak na start

Przedszkolak na start to zbiór multimedialnych ćwiczeń wspomagających rozwój fizyczny, społeczno-emocjonalny i poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym
Program zawiera 150 ćwiczeń do wykorzystania z tablicą interaktywną. Ćwiczenia podzielone są na 5 grup takie jak:

Percepcja słuchowa i umiejętności językowe (60 ćwiczeń)

Percepcja wzrokowa (22 ćwiczenia)

Motoryka mała (18 ćwiczeń)

Motoryka duża (28 ćwiczeń)

Zabawy na myślenie matematyczne (22 ćwiczenia)

Program został stworzony pod nadzorem specjalistów z obszaru wychowania przedszkolnego


Opis poszczególnych bloków i ćwiczeń

Percepcja słuchowa i umiejętności językowe:

Podstawa programowa zobowiązuje nauczyciela do kształtowania u dzieci w wieku przedszkolnym gotowości do nauki czytania i pisania. Program Przedszkolak na start zawiera ćwiczenia rozwijające głównie umiejętność uważnego słuchania ze zrozumieniem. W tym celu dostępne są zadania takie jak rymowanki złożone z 4,6 lub 8 wersów. Przy rymowankach pojawiają się również ilustracje, które zwiększają koncentrację maluchów i pozwalają na łatwiejsze zrozumienie treści wierszyka.Percepcja wzrokowa

Ćwiczenia z tego bloku tematycznego również odwołują się do wymagań podstawy programowej. Dzięki ćwiczeniom zawartym w "Percepcji wzrokowej" dziecko nauczy się rozpoznawać i zapamiętywać to co znajduje się na przedstawionych obrazkach. Przykładowo: dziecko musi znaleźć wszystkie piłki znajdujące się na obrazku i którymi bawią się dzieci.

Motoryka duża

Dział ten zawiera ćwiczenia kształtujące umiejętności ruchowe, takie jak chodzenie do przodu i do tyłu, bieganie przed siebie i ze zmianą kierunku, bieganie z omijaniem przeszkód, podskakiwanie i przeskakiwanie. Za pomocą ćwiczeń z tego bloku dziecko nauczyć się również tempa ruchu oraz jednoczesnego wykonywania różnych czynności. Program Przedszkolak Na Start Ćwiczenia rozwiną w dzieciach zmysł koordynacji ruchowej oraz ruchowo-słuchowej.


Motoryka mała

Wśród ćwiczeń motoryki małej znajdują się kolorowanki (na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej). Dzięki ciekawej formie są one atrakcyjne dla dziecka. Oprócz kolorowanek znajdują się tu również ćwiczenia rozwijające kreatywność maluchów. Są to np. mozaiki
i zadania konstrukcyjne.

Umiejętności matematyczne

Przedszkolak na start spełnia wymagania normy programowej stawianej nauczycielom i dzieciom w zakresie umiejętności matematycznych. Dzięki programowi dziecko nauczy się grupowania obiektów, wyznaczania podobnych i różnych od siebie obiektów. Maluch nauczy się również liczenia obiektów, wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania (przy pomocy liczenia na palcach lub na dowolnym zbiorze zastępczym), a także nauczy się rozróżniania lewej strony od prawej oraz będzie w stanie określić kierunki i położenie różnych obiektów względem siebie.

Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”

    Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Program pokazuje, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Cel główny:

Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych


Cele szczegółowe:

 1. realizacja treści wynikających z podstawy programowej

 2. włączanie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji

 3. stopniowanie trudności zajęć

 4. nauka przez zabawę

 5. różne formy realizacji zajęć: grupowa, zespołowa, indywidualna


 1. Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”

M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, Wyd. Mac

Program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej został oparty na warstwicowej koncepcji wychowania. Szczególną uwagę zwrócono na wartość, niedocenianą wystarczająco w dotychczas obowiązujących programach, jaką jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka. Główną ideą programu jest warstwicowa koncepcja wychowania, obejmująca wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową. W skład programu, oprócz treści programowych i ich struktury, zakładanych efektów edukacyjnych, wchodzą między innymi: prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, aktualne wyzwania edukacji przedszkolnej, cele edukacji przedszkolnej, organizacja środowiska przedszkolnego, a w aneksie - ocena dojrzałości szkolnej dziecka; arkusz obserwacji dziecka; arkusz umożliwiający określanie dominującej inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r., poz.356.

Program obejmuje wszystkie obszary rozwoju dziecka w zintegrowanej formie. Uwzględnia także najbardziej aktualne wyzwania wychowania przedszkolnego: wprowadzenie dziecka w świat technologii informacyjnej, wielokulturowość, zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Towarzyszący programowi aneks zawiera liczne pomoce (np.: arkusze obserwacyjne, scenariusze), które nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy.

 1. Program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw”

Ewa Janus, wyd. WSiP

    Plac zabaw to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

Programy dodatkowe: