Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

ul. Szkolna 4

Godziny pracy:
6.00- 16.30

 

Menu główne

Aktualności

Starszaki biorą udział w konkursie plastycznym.

Zapraszamy do galerii !!!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

zasady obowiązujące od 1 września 2020 r. w P.M.Nr.8 w Dębicy


DRODZY RODZICE

Od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS.


Oto kilka najważniejszych zasad - których dla naszego wspólnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać:

1.Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


2.Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

3.

4.Dzieci należy przyprowadzić w godzinach od 6:00 do 8:15.

O GODZINIE 8:20 DRZWI WEJŚCIOWE BĘDĄ ZAMKNIĘTE.


5.Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.


6.Po wejściu do budynku, rodzic jest zobowiązany zdezynfekować dłonie znajdującym się tam preparatem dezynfekującym.


7.Wchodząc do przedszkola każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną.


8.Rodzice mogą znajdować się wyłącznie w części wspólnej tzn. w korytarzu wejściowym i szatni przedszkola.


9.W szatni może przebywać maksymalnie 10 rodziców oraz ich dzieci, tak aby można było  zachować bezpieczną odległość 2 m między poszczególnymi osobami.


10.W razie obecności większej liczby osób, pozostałe czekają w korytarzu wejściowym (maksymalnie 2 osoby dorosłe z dziećmi) i na zewnątrz przedszkola do momentu aż poprzednia osoba opuści budynek.


11.Starsze dzieci, 5 i 6-latki wchodzą do szatni i w miarę możliwości przebierają się samodzielnie. Rodzic odbija kartę i opuszcza szatnię.


12.Z szatni, dzieci zaprowadzane są na sale przez pracownika przedszkola.


13.Przez okres 2 tygodni rodzice dzieci 3-letnich osobiście zaprowadzają dziecko na grupę I (parter) i przekazują nauczycielowi.


14.Rodzice dzieci 4,5,6-letnich nie wchodzą na teren przedszkola - przebierają dziecko, przekazują pracownikowi przedszkola, odbijają kartę i opuszczają budynek.


15.Dzieci z przedszkola odbieramy z zachowaniem tych samych zasad.


16. Wszystkie te czynności powinny odbywać się w jak najkrótszym czasie, bez zbędnej zwłoki.


17.Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać wychowawcy istotne informacje na temat dziecka, powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak aby do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.


18.Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa                 i  higieny w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19, obowiązującą w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Dębicy.


          U progu nowego roku szkolnego życzę, aby był on dla nas wszystkich spokojny i bezpieczny oraz przyniósł całej przedszkolnej społeczności wiele powodów do radości i satysfakcji.


Z wyrazami szacunku

Maria Jeleń

Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Dębicy


Procedura_Covid-19_ od 01.09.2020 r.docx

Akcje 2020/21:

DRODZY RODZICE

W bieżącym roku szkolnym dzieci z grupy I, II, III i IV biorą udział w projekcie edukacyjnym

„Wyzwania Teodora”.

Opis projektu „Wyzwania Teodora”


Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie

  o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych.

Dlatego postanowił zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.

Projekt „Wyzwania Teodora” skierowany do przedszkoli i żłobków, to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości. A wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana.

Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem otrzyma odznakę, a gdy zbierze wszystkie, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora. Na placówki biorące udział w projekcie czeka certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Koordynator projektu: Dominika Wisińska

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Dominika Wisińska, Anna Sołtys, Katarzyna Święch, Aneta Pociask, Dorota Ciebiera, Cecylia Siwula, Marzena Żyła.

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Dębicy na rok szkolny 2021/22 rozpoczyna się

od 03.03.2021 r. i trwać będzie do 19.04.2021r.

Szczegółowe informacje w załączniku REKRUTACJA.

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice


        Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zajęcia  stacjonarne w Przedszkolu Miejskim nr 8 zostaną zawieszone.


        W tym okresie, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zarządzeniem dyrektora, nauczyciele prowadzić będą edukację zdalną, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O szczegółach pracy zdalnej, poinformują Państwa wychowawcy grup.


         W  placówce zostanie zorganizowana i zapewniona opieka tylko i wyłącznie dla dzieci zgłoszonych, których rodzice:

•mają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

•są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

•realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

•realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19,

•pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

•wykonują działania ratownicze,

•są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),

•są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

•są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

•są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

•są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

•są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.


Z wyrazami szacunku

Maria Jeleń

Zapraszamy państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu.
Staramy się aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna

dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami......