Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

 

Koncepcja pracy przedszkola


KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8
W DĘBICY.


„Dziecko chce być dobre

      Jeśli nie umie – naucz

      Jeśli nie wie – wytłumacz

      Jeśli nie może – pomóż”

                                                                               Janusz Korczak

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

1.Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168 poz.1324)

2.Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U.Nr 56 poz. 458)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz.U.Nr 4 poz.17 z dnia 1 stycznia 2009r.)

4.Statut Miejskiego Przedszkola nr 8 w Dębicy.


O naszym przedszkolu

      Placówka mieści się w dużym parterowym budynku bez barier architektonicznych. Dzieci maja do dyspozycji duż plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych oraz duża piaskownica. Budynek i przylegający do niego plac przedszkolny znajduje się na terenie ogrodzonym.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują na terenie Gminy Dębica.

   W przedszkolu funkcjonuje  5 grup zróżnicowanych wiekowo dla dzieci od 3 do 5 lat. Pierwsza grupa, to dzieci młodsze 3letnie, druga grupa to dzieci 4-letnie, trzecia grupa to dzieci 4-5 letnie, czwarta grupa to dzieci 5 letnie i piąta grupa to  dzieci 6-letnie.

   W placówce zatrudnieni są:

•dyrektor;

• nauczyciele pedagogiczni;

• pracownicy administracji i obsługi.

   Placówka umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowym (rytmika i jęz. Angielski, logopedia) za zgodą rodziców. Wówczas zatrudniani są dodatkowi nauczyciele.

Baza przedszkola

Placówka posiada:

•6 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne;

• korytarze;

•szatnie;

•plac przedszkolny;

•zaplecze kuchenne,

•zaplecze sanitarne;

•gabinet dyrektora przedszkola;

Wizja naszego przedszkola

„Nasze przedszkole pozwala dzieciom wszechstronnie się rozwijać w bezpiecznej i radosnej atmosferze, w poszanowaniu do sztuki oraz tolerancji wobec innych”.


     Jesteśmy placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi ludźmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający je świat nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę indywidualnego rozwoju, dążymy aby dzieci osiągnęły dojrzałość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i ich rodziców.

Misja naszego przedszkola

„Uczymy się wyzwalać swoje zdolności poprzez posługiwanie się rożnorodnymi sposobami ekspresji; aktywnością plastyczną, muzyczną, słowną, ruchową
i teatralną. Uczymy się dbać o siebie i środowisko, w którym mamy żyć. Uczymy się dbać o tradycję, w której wyrośliśmy. Uczymy się tolerancji wobec siebie i innych. Musimy nauczyć się tego na czas.”

Każde dziecko jest indywidualnością i jest dla nas ważne. Chcemy aby czuło się tu akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, samodzielności, zdobywania wiedzy i umiejętności, otwartości na zmiany. Dziecko otrzyma tutaj własny klucz do zdobywania wiedzy a nauczyciel pomoże mu otwierać kolejne drzwi otaczającego świata.

Cele główne koncepcji pracy przedszkola

1.Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem.

2.Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych.

3.Poszerzenie współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji: przedszkole-rodzic-dziecko.

4.Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

5.Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

6.Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

7.Organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój  każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole

Dziecko uczęszczające do przedszkola jest:

•ciekawe świata,

•ufne w stosunku do nauczycieli,

•radosne,

•aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

•twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

•uczciwe i prawdomówne,

•odpowiedzialne i obowiązkowe,

•kulturalne i tolerancyjne,

•świadome zagrożeń.


Nauczyciel pracujący w przedszkolu jest:

•Zaangażowany w pracę przedszkola.

•Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.

•Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.

•Doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności.

•Wzbogaca warsztat pracy.

•Stosuje nowoczesne metody pracy.

•Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

•Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.

•Współdziała z zespołem pedagogicznym i zespołem pomocy psychologiczno - pedagogicznym.


Rodzic w naszym przedszkolu:

•Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.

•Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.

•Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.

•Jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

METODY I FORMY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU:

Metody oparte na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

Metody czynne:

•metoda samodzielnych doświadczeń,

•metoda kierowania własną działalnością dziecka,

•metoda zadań stawianych do wykonania,

•metoda ćwiczeń utrwalających.


Metody oglądowe:

•obserwacja i pokaz ,

•osobisty przykład nauczyciela,

•udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty itp.)

Metody słowne:

•rozmowy,

•opowiadania,

•zagadki,

•objaśnienia i instrukcje,

•sposoby społecznego porozumiewania się,

•metody żywego słowa.


Metody aktywizujące:

•Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne;

•Gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, A.M. Kniessów;

•Techniki mandali;

•Techniki C. Freineta;

•Metoda "Metody Dobrego Startu"- M. Bogdanowicz;

•Metoda "Ruch i piosenka dla najmłodszych" - M. Bogdanowicz;

•Metoda "Lewa ręka rysuje i pisze" - M. Bogdanowicz;

•Elementy muzykoterapii, relaksacji;

•"Pedagogika Zabawy wg Klanzy"

Formy pracy stosowane w przedszkolu:

•praca indywidualna;

•praca w małych zespołach;

•praca z całą grupą;

•zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:

•dostarczać dziecku wiedzy o samym sobie,

•stwarzać możliwości do nabywania różnorodnych umiejętności;

•wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,

•kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,

•uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,

•uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole,

•przygotowywać do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz niezależnego myślenia,

•wyrabiać umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania spokoju wewnętrznego,

•uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów,

•kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.


ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

      Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

•wybitnych uzdolnień,

•niepełnosprawności,

•niedostosowania społecznego,

•zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

•specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,

•zaburzeń komunikacji językowej,

•choroby przewlekłej,

•zaburzeń psychicznych,

•sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

•zaniedbań środowiskowych,

•trudności adaptacyjnych,

•odmienności kulturowej.

       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

•działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci, w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

•działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokajania, w tym;

1.poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę pedagogiczną),

2.zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

3.zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

4.zajęć specjalistycznych:, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

5.porad, konsultacji, warsztatów, szkolenia dla rodziców i nauczycieli,

     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

•rodziców,

•nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

•poradni psychologiczno – pedagogicznej.


Nasze cele w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

•stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

•rozbudzenie zaciekawienia poznawanym swiatem,

•kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,

•wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,

•stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

•nauka przez aktywne działanie,

•głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,

•okazywanie sobie wzajemnej pomocy,

•włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowosci dziecka.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

1.Współpraca ze studentami:

•odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

•opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami


2.Współpraca zespołu pedagogicznego:

•tworzenie zespołów zadaniowych;

•tworzenie rocznych programów;

•ankiety;

•arkusze diagnostyczne;

•raporty;

•diagnozy;

•monitoring podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

•dzielenie się wiedzą i doświadczeniem


3.Współpraca z rodzicami

Cele:

•dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;

•wszechstronny rozwój dziecka;

•nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;

•zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy;

•przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu;

•informowanie rodziców o postepach edukacyjnych dziecka;

•przekazanie informacji o stanie gotowosci szkolnej dziecka;

•przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

•wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,;

•włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,;

•zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

•podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

•ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców;

•promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

•zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców

•zebrania grupowe;

•zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;

•konsultacje indywidualne;

•prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac);

•organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;

•organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców;

•organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów;

•włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
konkursów, wycieczek, itp;

•angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

4.Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

•uczestniczenie przedszkolaków w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

•zwiedzanie szkoły podstawowej przez przedszkolaków w celu zmniejszaniu bariery niepewności przed kolejnym etapem edukacyjnym;

•zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy,

•szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

•uczestniczenie w zajęciach pokazowych prowadzonych w innych przedszkolach,

•badanie losów absolwentów,


4.Współpraca z innymi instytucjami:

Cele:

•rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

•satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

•kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

•kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

•urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

•poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 7/2014/2015/2019 Menu główne